Wiza do Obwodu Kaliningradzkiego

Wiza do Obwodu Kaliningradzkiego

Podróżując do Obwodu Kaliningradzkiego, podobnie jak w wypadku podróży do głównej części Rosji, konieczne jest posiadanie ważnej wizy. Wiza do Obwodu Kaliningradzkiego wydawana jest zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do pozostałej części Federacji Rosyjskiej.

Uwaga – przy podróży drogą lądową pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a główną częścią Rosji konieczne jest posiadanie dwukrotnej lub wielokrotnej wizy do Rosji. W wypadku lotu samolotem z Kaliningradu do Moskwy lub innego rosyjskiego miasta wystarczająca jest zwykle wiza jednokrotna, gdyż nie opuszcza się wówczas terytorium Rosji (więcej informacji o tranzycie lotniskowym).

Uwaga – w wypadku posiadania wizy jednokrotnej do Rosji opuszczając terytorium Obwodu Kaliningradzkiego drogą lądową, wiza ta traci ważność i nie można wjechać ponownie na terytorium Rosji.

Mały ruch graniczny (MGR)

Osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej maja prawo ubeigać się o zezwolenie na wielokrotne przekraczanie granicy na okres do dwóch lat na podstawie przepisów dotyczących tzw. „małego ruchu granicznego” (MGR).

Do mieszkańców strefy przygranicznej zalicza się osoby zamieszkałe:

  • w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski
  • w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki

Zezwolenia wydawane są na podstawie ważnego dokumentu podróży i zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Zgodnie z zasadą rejonizacji zezwolenia wydawane są w konsulacie rosyjskim w Warszawie i w Gdańsku.

Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego (MRG) nie jest wizą, lecz uprawnia do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu wyłącznie na terenie Obwodu Kaliningradzkiego każdorazowo do 30 dni, licząc od daty wjazdu. Łączny okres pobytu w Obwodzie Kaliningradzkim nie może przekroczyć 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Zezwolenie wystawia się na blankiecie wizowym.